Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: ЕТ „Москов – Г. Георгиев“

ЕИК/БУЛСТАТ: 114097512

Седалище и адрес на управление: гр. Левски, ул. Локомотив 25

Адрес за кореспонденция: гр. Левски, ул. Малчика 8

Телефон:0896811177

E-mail:  info@moskovhunt.com


ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Чл. 1. ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основанията изброени в чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 - Конкретно, информирано, свободно и изрично съгласие дадено от Вас.

 - Изпълнение на задълженията на ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ по договор с Вас.

 - Спазване на задължение, произтичащо за ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ по силата на нормативен акт. Например предоставяне на информация необходима за дейността на Национална агенция за приходите или Министерство на вътрешните работи. 

 - Изпълнение на задача от обществен интерес.

 - За защита на легитимните интереси на ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ или на трети лица. Например за установяване основателността на гаранционното обслужванe или разрешаване на възникнали спорове.

 

Чл. 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни от страна на ЕТ „Москов – Г. Георгиев“

1.) ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на договорните си задължения към вас, също и за: 

 - Осчетоводяване.

 - Изготвяне на статистика.

 - Защита на информационната сигурност.

 - Разрешаване на възникнали правни спорове.

 - Предоставяне на информационен бюлетин.

 - Предоставяне на информация на кредитни институции, при кандидатстване за кредитиране.

2.) ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ обработва Вашите лични данни съгласно:

 - Добрите търговски практики и приложимите нормативни актове на Република България и Европейския съюз.

 - Постигането на ясно и точно определен кръг от цели.

 - Минимума от събиране и обработка на данни, необходим за постигане на горепосочените цели.

 - Технологичното време необходимо за постигане на горепосочените цели.

 - Принципа за точност и актуалност на данните.

 - Необходимостта от цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


Чл. 3. Видове данни, които ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ събира, обработва и съхранява и процедурите за това:

1.) Процедури за събиране и обработка:

 - Създаване на профил в електронния магазин - дава възможност за легитимация на клиента пред ЕТ „Москов – Г. Георгиев“, във връзка с предоставяне на различни услуги, включително и упражняване на права свързани с личните му данни.

 - Обработка на плащане за продукт/услуга и счетоводно отчитане - целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството.

 - Обработка на поръчка - целта на тази операция е приемане на поръчка, уточняване на параметрите на сделка между ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ и Вас, и доставка. Поръчките се правят през сайтовете, електронната поща или телефоните за връзка на ЕТ „Москов – Г. Георгиев“.

 - Обработка на заявка за кандидатстване за кредит - ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ събира данни по такива заявки, само с цел препращането им към съответната кредитна институция, същите не се съхраняват в бази данни на ЕТ „Москов – Г. Георгиев“.

2.) Видове обработвани данни:

 - Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес - за да може да бъдете индивидуализирани като страна по договор с ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ и да бъде изпълнено дължимото към вас. 

 - Информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане - за целите на разплащането и осчетоводяването.

 - Данни поискани от кредитни институции, при кандидатстване за кредит. ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ си сътрудничи с редица кредитни институции, за да предостави     на потенциалните си клиенти възможността да кандидатстват за кредитиране. За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да предоставят     на ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ лични данни, посочени от съответната кредитна институция съгласно нейния предмет на дейност, които ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ предава     на кредитната институция, без да ги обработва или съхранява за свои цели.

3.) ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 - Разкриват расов или етнически произход.

 - Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации.

 - Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4.) ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ не използва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.

 

Чл. 4. Срок за съхранение на личните Ви данни.

1.) ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ съхранява Вашите лични данни в продължение на14 дни след получаването на стоката. След изтичането на този срок, ЕТ „Москов – Г. Георгиев“, в качеството си на администратор полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

2.) ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ Ви уведомява, в случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните, с оглед изпълнение на договора с вас, изпълнение на законови задължения или защита на легитимни интереси на ЕТ „Москов – Г. Георгиев“.


Чл. 5. Хипотези, при които ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ предава личните ви данни на трети лица.

1.) Необходимост от транспортни услуги - в такъв случай ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за навременна и адекватна доставка. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора ЕТ „Москов – Г. Георгиев“.

2.) Кандидатстване за кредитиране, свързано с покупката на стоки предлагани от ЕТ „Москов – Г. Георгиев“. Ако желаете да се възползвате от тази възможност, вие трябва да предоставите на ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ свои лични данни съгласно форма определена от кредитната институция към която отправяте заявката. ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ събира тези данни само за да ги предаде на съответната кредитна институция не съхранява и не използва тези данни за свои цели. В тази хипотеза ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ се явява обработващ лични данни, а кредитната институция е администратор.

3.) Нормативен акт задължава ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ да предаде лични данни (най-често в съдействие на надлежно упълномощени държавни органи).

4.) Посоченият кръг от лица, на които ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ предоставя ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на лични данни.

 

Чл. 6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

1.) Право на достъп.

 - Вие имате право да изискате и получите от ЕТ „Москов – Г. Георгиев“  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

 - Вие имате право да получите достъп до цялата информация свързана със събирането, обработването или съхранението на ваши лични данни от страна на     ЕТ „Москов – Г. Георгиев“, включително и самите данни.

 - При поискване ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ Ви предоставя горепосочената информация в електронна или друга подходяща форма.

 - Предоставянето на достъпа до данните е безплатно, но ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ си запазва правото да наложи такса за администриране, в случай нa повтаряемост или прекомерност на исканията.

2.) Право на коригиране или попълване. Вие имате право да поискате от ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ да:

 - Коригира неточности в лични данни свързани с Вас.

 - Да попълни непълноти в лични данни свързани с Вас.

3.) Право на изтриване. 

а.) Вие имате правото да поискате от ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ да изтрие свързаните с Вас лични данни, а ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 

 - Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.

 - Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се е основало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.

 - Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за             обработването, които да имат преимущество.

 - Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

б.) ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 - С цел спазване на правно задължение, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ или за изпълнението на задача от обществен интерес.

 - С цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4.) Право на възражение. Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на ваши лични данни от страна на ЕТ „Москов – Г. Георгиев“, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

5.) Право на преносимост. В случай, че ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ обработва ваши лични данни въз основа на ваше съгласие или поради необходимост при изпълнение по договор с вас, вие може да поискате от ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ да:

 - Ви предостави Вашите лични данни в четим формат.

 - Предостави вашите лични данни на друг администратор, ако това е технически възможно. 

6.) Упражняване на правата свързани със събирането, обработката и съхранението на лични данни.


Чл. 7. Задължения на ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ при нарушение на сигурността на личните ви данни.

1.) Ако ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2.) ЕТ „Москов – Г. Георгиев“ се освобождава от задължението да Ви уведоми, ако:

 - Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността.

 - Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

 - Уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 

Ако установите нарушения при събирането, обработката или съхранението на ваши лични данни, препоръчваме да се свържете с компетентния надзорен орган, за когото предоставяме следната информация:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg